Društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. iz Hektoroviceva 13, 21210 Solin (u nastavku: Kvalitetna Gradnja d.o.o. ili Voditelj obrade), posvećeno je organiziranju poslovanja u skladu sa svim propisima, regulativama te najvišim standardima etičkog poslovanja.

Stoga društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. osobne podatke svojih potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata prikuplja isključivo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s odredbama propisa donesenih na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.

U ovoj Izjavi pružaju se detaljne informacije o tome zašto i na koji način Kvalitetna Gradnja d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja prava u pogledu obrade osobnih podataka pripadaju ispitanicima.

Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

Ova obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika i potencijalnih zaposlenika društva Kvalitetna Gradnja d.o.o., budući da ista podliježe odvojenom skupu pravila.

Kada obrađuje osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata te njihovih zastupnika i zaposlenika, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kategorije osobnih podataka koje društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. obrađuje

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika (u nastavku skupno: ispitanici):

 • ime i prezime poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 • osobni identifikacijski broj poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 • poslovni e-mail i poslovni telefon poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 • broj transakcijskog računa poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 • ime i prezime, poslovnu e-mail adresu i poslovni telefon fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog partnera ili klijenta
 • ime i prezime, poslovni e-mail i poslovni telefon zaposlenika poslovnog partnera ili klijenta
 • sjedište poslovnog partnera ili klijenta
 • ukoliko je to potrebno za ispunjenje ugovorom preuzete obveze, broj registracije vozila poslovnog partnera ili klijenta
 • informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka

Društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika obrađuje na temelju ovlaštenja sadržanih u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve kako bi moglo:

 • s potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima pregovarati u pogledu zasnivanja poslovnog odnosa
 • ispuniti obveze i ostvariti prava utvrđena ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili klijentom
 • ispuniti svoje obveze utvrđene prisilnim propisima
 • zaštititi svoj legitimni interes usmjeren na pravodobno i uredno obavljanje poslovne djelatnosti, uključujući i naplatu dospjelih potraživanja, odnosno legitimni interes poslovnog partnera ili klijenta usmjeren na obavljanje njihove poslovne djelatnosti

U odnosu na potencijalne i postojeće poslovne partnere i klijente koji su prethodno iskazali namjeru za poslovnom suradnjom, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o., na temelju legitimnog interesa iz članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, radi provedbe marketinških aktivnosti, može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika
 • poslovnu e-mail adresu poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika,

a sve kako bi istima moglo dostaviti promotivne materijale društva Kvalitetna Gradnja d.o.o.

Prilikom slanja promotivnih materijala, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. svakog ispitanika obavještava o njegovom pravu na podnošenje prigovora u pogledu dostave promotivnih materijala, nakon čega društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o., u odnosu na ispitanika koji istakne prigovor, obustavlja svaku daljnju marketinšku aktivnost.

Na temelju dobrovoljne, izričite i pisane privole, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. može obrađivati i druge kategorije osobnih podataka ispitanika, a za svrhe i u trajanju navedenom u privoli.

Osobni podaci ispitanika obrađivati će se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

Vrijeme obrade osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni od potencijalnih poslovnih partnera i kupaca s kojima se pregovaralo o sklapanju ugovora, ali isto nije realizirano, čuvati će se najdulje pet godina od prestanka pregovora.

Osobni podaci prikupljeni od poslovnih partnera i kupaca s kojima je zasnovan ugovorni odnos, obrađivati će se najdulje pet godina od prestanka poslovne suradnje s društvom Kvalitetna Gradnja d.o.o.

Nakon isteka prethodno navedenih rokova, osobni podaci povezani s određenim poslovnim partnerom ili kupcem će se trajno izbrisati, osim podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.

Osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika obrađivati će se do opoziva privole, a najdulje u trajanju navedenom u privoli na temelju koje se obrađuju. Danu privolu ispitanik može, bez ikakvih štetnih posljedica, opozvati u bilo kojem trenutku.

Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

Kako bi ispunilo svoju ugovorom preuzetu obvezu, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. će u određenim situacijama biti primorano s trećim stranama podijeliti prikupljene osobne podatke svojih klijenata i poslovnih partnera, njihovih zastupnika i zaposlenika (primjerice, kako bi svojim kupcima dostavilo kupljene proizvode, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. će s dostavljačima podijeliti adresu i kontakt kupca).

Isto tako, određene osobne podatke društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. će podijeliti s primateljima koji osobne podatke obrađuju u ime i za račun društva Kvalitetna Gradnja d.o.o., u okviru specijaliziranih usluga koje mu pružaju (primjerice: računovodstvene usluge ). Takvi pravni subjekti smatraju se Izvršiteljima obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. S Izvršiteljima obrade osobnih podataka društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. sklopiti će Ugovor o obradi osobnih podataka, u skladu s odredbama utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka.

Također, kako bi ispunilo svoje zakonske obveze, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. će određene osobne podatke klijenata i poslovnih partnera biti dužno podijeliti s tijelima javne vlasti (npr. poreznim tijelima).
Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

 

Web kolačići (engl. Cookies)

Web kolačići su male tekstovne datoteke koje Vaš pretraživač sorema na Vaše računalo, a potrebni su za ispravn rad i prikladno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima. Kolačići primjerice spremaju Vaše korisničke postavke, poput preferiranog jezika korištenja, ili se mogu koristiti za pohranjivanje podataka o registraciji na internetskoj stranici tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi pri narednom posjećivanju stranice.

Osim toga, kolačići mogu spremiti i osobne informacije poput Vašeg imena ili e-mail adresa, no važno je napomenuti da te informacije mogu biti spremljene isključivo ako Vi to omogućite. Naša web stranica nema pristup informacijama koje Vi niste dali te ne može pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Kvalitetna Gradnja d.o.o. koristi standardne web kolačiće s primarnim ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Pored standardnih web kolačića koristimo i Google Analytics kolačiće. Ovi kolačići pohranjuju informacije o načinima na koje posjetitelji koriste naše internetske stranice, uključujući broj prikazanih stranica, odakle posjetitelj dolaze i broj posjeta, a sve kako bismo razumjeli i poboljšaili korištenje naših stranica te Vam osigurali bolje korisničko iskustvo. IP adresa koju šaljemo Google Ananlytics se anonimizira tako da se onda ne može povezati s Vama. Više informacija o Google Analytics kolačićima možete naći na vezi https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Web kolačiće moguće je obrisati korištenjem postavki vašeg pretraživača, a upute kako ih ukloniti možete pronaći korištenjem funkcije “Pomoć” u vašem pretraživaču ili na stranicama proizvođača pretraživača.

Dodatne informacije o tome što su web kolačići, čemu služe te kako ih ukloniti iz najčešćih preglednika možete pronaći na vezi https://www.aboutcookies.org.uk/

 

Prava ispitanika

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo Kvalitetna Gradnjaa d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti društvu Kvalitetna Gradnja d.o.o. bilo na adresi društva: Hektoroviceva 13, 21210 Solin ili elektroničkim putem na e-mail adresu:kvalitetna.gradnja.split@gmail.com. Kako bi ispitanicima olakšalo ostvarivanje njihovih prava, društvo Kvalitetna Gradnja d.o.o. je pripremilo obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava s područja zaštite osobnih podataka kojemu možete pristupiti klikom OVDJE.

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Hektoroviceva 13, 21210 Solin, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja